ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเลื่อนรับปริญญาจากปีการศึกษา 2559 เป็นปีการศึกษา 2560

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 30-31 พ.ค. 2562รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเลื่อนรับปริญญา**ให้นิสิตที่ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญาไว้ตรวจสอบข้อมูลหากไม่พบชื่อกรุณาติดต่อคุณปรีชา สิทธิชัยทวีกุล โทร.038-10-2722

รับปริญญาเป็นภิกษุ

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่บรรพชาเป็นภิกษุและไม่สามารถลาสิกขาได้ทันพิธีรับปริญญา วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 หากมีความประสงค์จะรับปริญญาเป็นภิกษุให้ยื่นคำร้อง RE23 (รับคำร้องที่กองทะเบียนฯ) และแนบเอกสารดังนี้สำเนาใบสุทธิ (รับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจร...

การเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่าน

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นว่าที่ร้อยตรี หรือยศอื่นๆ ให้ยื่นคำร้อง RE23 (รับคำร้องที่กองทะเบียนฯ) และแนบเอกสารดังนี้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (รับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาด้วย)...

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ...