ปรับปรุงจุดให้บริการ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

 สัมภาษณ์ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและบุคคล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่