ข้อปฏิบัติของบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงบ่าย และวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุม
ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก จำนวน ๑๑,๑๑๐ ราย เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยจึงขอให้บัณฑิตเตรียมร่างกายให้พร้อม ดังนี้