สารอวยพรบัณฑิต จาก...ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี

เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ความสำเร็จของท่าน คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน คือเกียรติ และความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย จึงใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่สำคัญในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ นอกจากท่านจะเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยแล้ว ท่านยังมีส่วนร่วมที่สำคัญในการสร้างผลงานทางวิชาการและอื่นๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม