บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถดาวน์โหลด “พระราโชวาท” พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
สามารถดาวน์โหลด “พระราโชวาท” พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th