รายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายชื่อผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559       

  • **นิสิตท่านใดที่ทำเรื่องเลื่อนรับปริญญาไว้แล้วไม่มีรายชื่อให้แจ้งมาที่เบอร์ 038-10-2722 ติดต่อคุณปรีชา


  • นิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นว่าที่ร้อยตรี หรือยศอื่นๆ ให้ยื่นคำร้อง RE23 พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศหรือสำเนาบัตรประชาชนที่มีคำนำหน้ายศแล้ว (โดยยื่นพร้อมเอกสารฉบับจริง) ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2561


  • นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่บรรพชาเป็นภิกษุและไม่สามารถลาสิกขาได้ทันวันรับปริญญา วันที่ 7-8 พ.ค. 2561 หากมีความประสงค์จะรับปริญญาเป็นภิกษุ ให้ยื่นคำร้อง RE23 พร้อมสำเนาใบสุทธิและสำเนาบัตรประชาชน (โดยยื่นพร้อมเอกสารฉบับจริง) ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2561