คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ :
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และแจ้งความประสงค์ขอที่จอดรถได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลังจากนั้นระบบจะทำการสุ่มที่จอดรถให้กับบัณฑิต และแจ้งผลให้ทราบในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คำตอบ :
บัณฑิตจะต้องอัพโหลดไฟล์รูปภาพไปพร้อมกับลงทะเบียน แต่บัณฑิตสามารถเข้ามาแก้ไขภายหลังได้
คำตอบ :
ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่เว็บไซต์ http://graduate.buu.ac.th
คำตอบ :
บัณฑิตพิมพ์ตำบล ส่วนข้อมูลอำเภอ และจังหวัด จะแสดงรายการขึ้นมาให้เลือก
คำตอบ :
ให้บัณฑิตใช้รหัสนิสิตและรหัสผ่านเดิมที่ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง