กําหนดการฝึกซ้อมของบัณฑิตพิเศษ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒