ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565

แต่ละรอบมีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ท่านสุดท้ายดังประกาศนี้ 
(รายชื่อดังกล่าวเรียงตามตัวอักษร)

สำหรับการคัดเลือกผู้แทนตัวจริงจะคัดเลือกในวันซ้อมใหญ่
ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565
เพื่อทำหน้าที่ในวันพิธีการจริง ต่อไป

คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณฯ
ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยบูรพาครั้งนี้