กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

            ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำหนดตารางการฝึกซ้อม ดังนี้

วันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
กำหนดการฝึกซ้อม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1. ฝึกซ้อมย่อย  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

2. ฝึกซ้อมรวม  วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี/อาคารที่กำหนด

3. ฝึกซ้อมใหญ่  วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี/อาคารที่กำหนด

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1. ฝึกซ้อมย่อย  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

2. ฝึกซ้อมรวม  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี/อาคารที่กำหนด

3. ฝึกซ้อมใหญ่  วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี/อาคารที่กำหนด