การเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่าน

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นว่าที่ร้อยตรี หรือยศอื่นๆ ให้ยื่นคำร้อง RE23 (รับคำร้องที่กองทะเบียนฯ) และแนบเอกสารดังนี้

  1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (รับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาด้วย)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาด้วย)

ยื่นเอกสารที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2562 (หากเอกสารไม่ครบ จะไม่พิจารณา)