รับปริญญาเป็นภิกษุ

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่บรรพชาเป็นภิกษุและไม่สามารถลาสิกขาได้ทันพิธีรับปริญญา วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 หากมีความประสงค์จะรับปริญญาเป็นภิกษุให้ ยื่นคำร้อง RE23 (รับคำร้องที่กองทะเบียนฯ) และแนบเอกสารดังนี้
  1. สำเนาใบสุทธิ (รับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาด้วย)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาด้วย)
ยื่นเอกสารที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2562 (หากเอกสารไม่ครบ จะไม่พิจารณา)