กำหนดคณะ/วิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

         ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเช้า) และวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเช้า - รอบบ่าย) ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นั้น มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งกำหนดคณะ/ วิทยาลัย ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดังนี้