กำหนดการการฝึกซ้อม สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำหนดตารางการฝึกซ้อม ดังนี้