ตารางนัดหมาย ตรวจเครื่องแบบบัณฑิตทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกประจำการที่มีกระบี่ประกอบเครื่องแบบ


งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2560

 

รอบเช้า วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และวันที่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา

รายละเอียด

07:15 น.

บัณฑิตทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกประจำการที่แต่งชุดปกติขาวและมีกระบี่ประกอบเครื่องแบบ ไปตรวจเครื่องแบบที่ห้อง UAD 101

 

รอบเช้า วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562และวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา

รายละเอียด

07:15 น.

บัณฑิตทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกประจำการที่แต่งชุดปกติขาวและมีกระบี่ประกอบเครื่องแบบ ไปตรวจเครื่องแบบที่ห้อง UAD 101

 

รอบบ่าย วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562และวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา

รายละเอียด

09:30 น.

บัณฑิตทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกประจำการที่แต่งชุดปกติขาวและมีกระบี่ประกอบเครื่องแบบ ไปตรวจเครื่องแบบที่ห้อง UAD 101หมายเหตุ  แก้ไข ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562