พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า

       ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๘๑๖ คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๒๓๖ คน มหาบัณฑิต จำนวน ๑,๔๖๔ คน บัณฑิต จำนวน ๙,๐๐๙ คน และสถาบัน สบทบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จำนวน ๑๐๗ คน ทั้งนี้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดพระราโชวาท หลังจาก สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่