การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

(ประกาศ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563)

[บัณฑิตชาย]


[บัณฑิตหญิง]


[ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ]


[ข้อแนะนำ]