มหาวิทยาลัยบูรพา เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลและเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพพลานามัยของบัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

          มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศเลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากเดิมระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันฝึกซ้อม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการลางานและการเดินทางของบัณฑิตเป็นสำคัญและจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

          สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ให้แจ้งความจำนงได้ในระบบ BUU Graduate ตามลิงค์ http://graduate.buu.ac.th ระหว่างวันที่  12 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งปริญญาบัตรให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในระบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ มหาวิยาลัยกำลังดำเนินการเพื่อขออนุมัติคืนเงินค่าใช้จ่ายให้บัณฑิตที่ไม่ประสงค์ จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะรีบดำเนินการคืนเงินให้แก่บัณฑิตโดยเร็วที่สุด

          บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก รวมทั้งผู้ประกอบการเสริมสวย ถ่ายภาพ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือถึงสายการบินต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ขอคืนเงินหรือคืนค่ามัดจำ ขอเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือขอคืนค่าตั๋วการเดินทางให้แก่บัณฑิตและญาติ ได้จากระบบ BUU Graduate ตามลิงค์ http://graduate.buu.ac.h ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ของผู้ประกอบการ สายการบิน ในการพิจรณาคืนเงินหรือคืนมัดจำเป็นกรณีไป