การขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศ | ขอรับเป็นภิกษุ | ขอรับเป็นบัณฑิตพิเศษ | ขอแต่งกายตามเพศที่แสดงออก ปีการศึกษา 2563

1. นิสิตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศ ในวันพิธี (สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่น ๆ และเแต่งชุดปกติขาวในวันพิธี) ให้ยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่
     โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
     1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 30 มิถุนายน 2565***
    ** หากมีข้อสงสัยในการขอคำสั่งแต่งตั้งยศให้ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร.038-10-2531 **

2. นิสิตที่ประสงค์ขอรับเป็นภิกษุในวันพิธี ให้นิสิตยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่
     โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
     1. สำเนาหนังสือสุทธิหรือใบรับรองการอุปสมบท ที่ระบุฉายา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 30 มิถุนายน 2565***

3. นิสิตที่ประสงค์ขอรับเป็นบัณฑิตพิเศษในวันพิธี ให้นิสิตยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่
     “บัณฑิตพิเศษ”  หมายถึง บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยวิธีพิเศษ ได้แก่ บัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
     กลุ่มที่ 1 บัณฑิตที่นั่งวิลแชร์ หรือใช้เครื่องช่วยเดิน  หรือมีความพิการทางสายตา
     กลุ่มที่ 2 บัณฑิตที่ตั้งครรภ์ โดยมีอายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป
     กลุ่มที่ 3 บัณฑิตที่มีปัญหาในการเดิน เดินได้ช้า มีปัญหากรณีการขอรับมือขวาไม่ได้ หรือ บัณฑิตที่ได้รับการวินิจฉัยจากหน่วยแพทย์ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพ ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก ให้นิสิตยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ shorturl.at/hGNTW
     โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
     กลุ่มที่ 1 บัณฑิตที่นั่งวิลแชร์ หรือใช้เครื่องช่วยเดิน  หรือมีความพิการทางสายตา ให้แนบเอกสาร (1) สำเนาบัตรประชาชน (2) รูปถ่ายเต็มตัว ขนาดรูปไซส์ A4 (3) ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) (เอกสารฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้อง)
     กลุ่มที่ 2 บัณฑิตที่ตั้งครรภ์ โดยมีอายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป ให้แนบเอกสาร (1) สำเนาบัตรประชาชน (2) สำเนาสมุด/ใบฝากครรภ์ หรือใบรับรองอายุครรภ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (เอกสารฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้อง)
     กลุ่มที่ 3 บัณฑิตที่มีปัญหาในการเดิน เดินได้ช้า ให้แนบเอกสาร (1) สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) (2) รูปถ่ายเต็มตัว ขนาดรูปไซส์ A4 (3) ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 30 มิถุนายน 2565***

4. นิสิตที่ประสงค์ขอแต่งกายตามเพศที่แสดงออกในวันพิธี ให้นิสิตยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่
     1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ***