ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562

Download ประกาศมหาวิทยาลัย


กำหนดการฝึกซ้อมวัน/เดือน/ปีสถานที่
วันฝึกซ้อมย่อย
วันที่ 10 - 11 มกราคม พ.ศ. 2565
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
วันฝึกซ้อมรวม
วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2565
หอประชุมธำรง บัวศรี
วันฝึกซ้อมใหญ่
วันที่ 15 - 17 มกราคม พ.ศ. 2565
หอประชุมธำรง บัวศรี


(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)