การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

| ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน |

| บัณฑิตชาย |

| บัณฑิตหญิง |

| ข้อแนะนำ |

document164024169759840200_Page_1
document164024169759840200_Page_2
document164024169759840200_Page_3
document164024169759840200_Page_4

Hits: 22559