ตรวจสอบการเลื่อนรับ ส่งคำร้องเลื่อนรับและการจัดส่งปริญญาบัตร

           – บัณฑิตสามารถตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนรับปริญญาและตรวจสอบการจัดส่งปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ สำหรับบัณฑิตที่ลงทะเบียนรับด้วยตนเอง หรือไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ ให้บัณฑิตนำบัตรประชาชนติดต่อรับด้วยตนเองที่กองทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

           (กรณีที่จะให้รับแทน ใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน โดยสำเนาบัตรประชาชนต้องรับรอง “สำเนาถูกต้องและระบุให้..(ชื่อ-สกุลผู้รับแทน)…มารับใบปริญญาบัตรแทน” และใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทนในการรับ)

           **สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเลื่อนรับปริญญาในระบบไม่ทันให้บัณฑิตยื่นคำร้อง RE23 ดาวน์โหลดคำร้องที่ https://reg.buu.ac.th/regisform/RE23.pdf และเอกสารประกอบการเลื่อนรับปริญญาที่ไลน์ @regbuu ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2566

โอวาท

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

คำถาม-คำตอบ (Q&A)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0 3810 2222 (ในเวลาราชการ)

Hits: 4851