ประกาศ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๘๑๖ ค...

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตณ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ช่วงบ่าย)(สำหรับบัณฑิตที่เข้าพิธีปริญญาบัตรฯ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเช้า)วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ช่วงเช้า) ณ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา(สำหรับบัณฑิตที่...

ตารางนัดหมาย ตรวจเครื่องแบบบัณฑิตทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกประจำการที่มีกระบี่ประกอบเครื่องแบบ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2560รอบเช้า วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และวันที่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา รายละเอียด 07:15 น. บัณฑิตทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกประจำการที่แต่งชุดปกติขาวแ...

ข้อมูลการเดินทาง เส้นทางสัญจร สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต

ข้อมูลการเดินทาง เส้นทางสัญจร สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ข้อมูลการเดินทาง เส้นทางสัญจร ตำแหน่งจุดจอด และเส้นทางเดินรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย สำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต ข้อมูลเส้นทางร...

กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิตพิเศษ

“บัณฑิตพิเศษ” หมายถึง บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยวิธีพิเศษ ได้แก่1. บัณฑิตที่มีสถานะพิเศษ ดังนี้ 1.1 บัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์ 1.2 บัณฑิตที่เป็นพุทธสาวิกา ถือศีล 10 (แม่ชี)2. บัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกในก...

ประกาศ รับสมัครตัวแทนบัณฑิตเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นี้หากคุณเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาใดก็ได้ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาปีนี้มีความพร้อมและสนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนบัณฑิตสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้เแทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญา...

ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร และแจ้งความประสงค์ขอที่จอดรถ

บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถลงทะเบียน และ แจ้งความประสงค์ ขอที่จอดรถ ได้ที่https://graduate.buu.ac.th ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำหรับบัณฑิตที่จะแจ้งความประสง...

กำหนดการการฝึกซ้อม สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ วันศุก...

กำหนดคณะ/วิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบเช้า)...

การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

| สำหรับข้าราชการ || สำหรับบัณฑิตชาย || สำหรับบัณฑิตหญิง |ข้อแนะนำอื่น ๆ |

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญาปีการศึกษา 2560

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปริญญาปีการศึกษา 2560 ** ให้นิสิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2560 และนิสิตที่ทำเรื่องเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรไว้ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่พบชื่อ กรุณาติดต่อคุณปรีชา สิทธิชัยท...

รายชื่อนิสิตที่จะรับปริญญา แต่มีหนี้สินกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการเคลียร์หนี้สินกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายชื่อ ***โดยให้นิสิตติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แนบไว้ในเอกสาร

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเลื่อนรับปริญญาจากปีการศึกษา 2559 เป็นปีการศึกษา 2560

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 30-31 พ.ค. 2562รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเลื่อนรับปริญญา**ให้นิสิตที่ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญาไว้ตรวจสอบข้อมูลหากไม่พบชื่อกรุณาติดต่อคุณปรีชา สิทธิชัยทวีกุล โทร.038-10-2722

รับปริญญาเป็นภิกษุ

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่บรรพชาเป็นภิกษุและไม่สามารถลาสิกขาได้ทันพิธีรับปริญญา วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 หากมีความประสงค์จะรับปริญญาเป็นภิกษุให้ยื่นคำร้อง RE23 (รับคำร้องที่กองทะเบียนฯ) และแนบเอกสารดังนี้สำเนาใบสุทธิ (รับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจร...

การเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่าน

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นว่าที่ร้อยตรี หรือยศอื่นๆ ให้ยื่นคำร้อง RE23 (รับคำร้องที่กองทะเบียนฯ) และแนบเอกสารดังนี้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (รับรองสำเนาถูกต้องและนำฉบับจริงมาด้วย)...

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แ...

 
ลงทะเบียน
 
สูจิบัตรประจำปีการศึกษา 2560
 
ข้อปฏิบัติสำหรับสายรัดข้อมือบาร์โค้ด


 
วิดีทัศน์แนะนำการฝึกซ้อม
 
วิดีทัศน์แนะนำการแต่งกาย
 
แบบสอบถามความคิดเห็นศิษย์เก่า
 
หัวใจเราฝาก เคียงไว้อยู่ คู่...บางแสน