การขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศ | ขอรับเป็นภิกษุ | ขอรับเป็นบัณฑิตพิเศษ | ขอแต่งกายตามเพศที่แสดงออก | เลื่อนรับปริญญา ปีการศึกษา 2566

*** ตรวจผลคำร้องเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คลิกที่นี่
1. นิสิตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศ ในวันพิธี (สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่น ๆ และเแต่งชุดปกติขาวในวันพิธี) ให้ยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่
     โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
     1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2566 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ***
    ** หากมีข้อสงสัยในการขอคำสั่งแต่งตั้งยศให้ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร.038-10-2531 **
2. นิสิตที่ประสงค์ขอรับเป็นภิกษุในวันพิธี ให้นิสิตยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่
     โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
     1. สำเนาหนังสือสุทธิหรือใบรับรองการอุปสมบท ที่ระบุฉายา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2566 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ***
3. นิสิตที่ประสงค์รับเป็นบัณฑิตพิเศษ ให้นิสิตยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่
     กลุ่มที่ 1  บัณฑิตที่นั่งวิลแชร์ หรือใช้เครื่องช่วยเดิน  หรือมีความพิการทางสายตา ให้แนบเอกสาร
                    (1) สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    (2) รูปถ่ายเต็มตัว
                    (3) ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
     กลุ่มที่ 2 บัณฑิตที่ตั้งครรภ์ โดยมีอายุครรภ์ 7 เดือนขึ้นไป ให้แนบเอกสาร
                    (1) สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    (2) สำเนาสมุด/ใบฝากครรภ์ หรือใบรับรองอายุครรภ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     กลุ่มที่ 3 บัณฑิตที่มีปัญหาในการเดิน เดินได้ช้า ให้แนบเอกสาร
                    (1) สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    (2) รูปถ่ายเต็มตัว ขนาดรูปไซส์ A4
                    (3) ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2566 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ***
4. นิสิตที่ประสงค์ขอแต่งกายตามเพศที่แสดงออกในวันพิธี ให้นิสิตยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่
     1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2566 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ***
5. นิสิตที่ประสงค์เลื่อนรับปริญญาปีการศึกษา 2564-2565 (11-12 ม.ค. 2567) ไปปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่
     1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
     2. เอกสารประกอบการเลื่อนรับปริญญา (ถ้ามี)
     *** ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปีการศึกษา 2564-2565 ที่ไม่เข้ารับปริญญาในวัน 11-12 ม.ค. 2567 ยื่นเอกสารการเลื่อนรับปริญญาไม่เกิน วันที่ 12 ก.พ. 2567**
*** ตรวจผลคำร้องเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คลิกที่นี่

Hits: 385