ตรวจสอบการเลื่อนรับ ส่งคำร้องเลื่อนรับและการจัดส่งปริญญาบัตร

           – บัณฑิตสามารถตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนรับปริญญาและตรวจสอบการจัดส่งปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป คลิกที่นี่ สำหรับบัณฑิตที่ลงทะเบียนรับด้วยตนเอง หรือไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ ให้บัณฑิตนำบัตรประชาชนติดต่อรับด้วยตนเองที่กองทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

           (กรณีที่จะให้รับแทน ใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน โดยสำเนาบัตรประชาชนต้องรับรอง “สำเนาถูกต้องและระบุให้..(ชื่อ-สกุลผู้รับแทน)…มารับใบปริญญาบัตรแทน” และใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทนในการรับ)

           **สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเลื่อนรับปริญญาในระบบไม่ทัน ให้บัณฑิตยื่นความประสงค์ขอเลื่อนรับปริญญาบัตร คลิกที่นี่ ไม่เกินวันที่ 7 เม.ย. 2566

ประกาศ

    ตรวจสอบผลการยื่นคำร้องเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคลิก (หลังยื่นคำร้อง 1 สัปดาห์) คลิกที่นี่

โอวาท

ประชาสัมพันธ์

คำถาม-คำตอบ (Q&A)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0 3810 2222 (ในเวลาราชการ)

Hits: 81717