กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 (แก้ไข)

              ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2564 – 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดตารางการฝึกซ้อม ดังนี้ 

คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดรายละเอียด 

Hits: 91436