บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถดาวน์โหลด “พระราโชวาท” ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
สามารถดาวน์โหลด “พระราโชวาท”
ได้ที่ www.buu.ac.th และ www.graduate.buu.ac.th