การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
1. บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต รายงานตัวตามคณะที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตสังกัด
2. ดุษฎีบัณฑิตทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต รายงานตัว ณ ห้อง UAD 202 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 2-8 พฤษภาคม 2561
บัณฑิตทุกคนรายงานตัวออนไลน์  (Check-in) ทางเว็บไซต์ http://graduate.buu.ac.th/ ตามวันและเวลาในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0521/2561 เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559