---------------------------------------------------   โปรดอ่าน   ---------------------------------------------------

         - ถ้าต้องการเลื่อนรับปริญญาเป็นครั้งถัดไป (รับพร้อมกับผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563) กระทำได้ โปรดติดต่อ Line official: @regbuu
         - หรือ รับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนบัณฑิตเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณของแต่ละรอบ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทุกท่านและขอขอบคุณสมัครทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบูรพา มา ณ โอกาสนี้

วันที่ประกาศ : 17 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565แต่ละรอบมีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ท่านสุดท้ายดังประกาศนี้(รายชื่อดังกล่าวเรียงตามตัวอักษร)สำหรับการคัดเลือกผู้แทนตัวจริงจะคัดเลือกในวันซ้อมใหญ่ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565เพื่อ...

วันที่ประกาศ : 14 มกราคม พ.ศ. 2565

การจัดการจราจรและที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15 -21 มกราคม พ.ศ. 2565

วันที่ประกาศ : 13 มกราคม พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก รวมทั้งผู้ประกอบการเสริมสวย ถ่ายภาพ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก รวมทั้งผู้ประกอบการเสริมสวย ถ่ายภาพ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือถึงสายการบินต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขอคืนเงินหรือคืนค่ามัดจำ ขอเลื่อนการเดินทางโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือขอ...

วันที่ประกาศ : 10 มกราคม พ.ศ. 2565

Q-A (ถาม-ตอบ) ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

Q การตรวจคัดกรองโควิด 19 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไร A มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการให้บัณฑิตทุกคนตรวจคัดกรอง โดยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ก่อนมารับปริญญาบัตร ให้บัณฑิตจัดหา ATK ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจแบบ nas...

วันที่ประกาศ : 14 มกราคม พ.ศ. 2565

การตรวจคัดกรองบัณฑิต ด้วย ATK

วันที่ประกาศ : 6 มกราคม พ.ศ. 2565

การแต่งกายของบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

| ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน || บัณฑิตชาย || บัณฑิตหญิง || ข้อแนะนำ |

วันที่ประกาศ : 7 มกราคม พ.ศ. 2565

การขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศ | ขอรับเป็นภิกษุ | ขอรับเป็นบัณฑิตพิเศษ | ขอแต่งกายตามเพศที่แสดงออก ปีการศึกษา 2563

1. นิสิตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศ ในวันพิธี (สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่น ๆ และเแต่งชุดปกติขาวในวันพิธี) ให้ยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่...

วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศ | ขอรับเป็นภิกษุ | ขอรับเป็นบัณฑิตพิเศษ | ขอแต่งกายตามเพศที่แสดงออก ปีการศึกษา 2562

1. นิสิตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศ ในวันพิธี (สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่น ๆ และเแต่งชุดปกติขาวในวันพิธี)ให้นิสิตยื่นความประสงค์โดยคลิกที่นี่ ...

วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาลและเพื่...

วันที่ประกาศ : 5 มกราคม พ.ศ. 2564
 
วิดีโอแนะนำการฝึกซ้อม