มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนการเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม พ.ศ.2565