กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิตพิเศษ

“บัณฑิตพิเศษ”  หมายถึง บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยวิธีพิเศษ ได้แก่

1. บัณฑิตที่มีสถานะพิเศษ ดังนี้
1.1 บัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์
1.2 บัณฑิตที่เป็นพุทธสาวิกา ถือศีล 10 (แม่ชี)

2. บัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้
2.1 บัณฑิตที่นั่งวิลแชร์ หรือใช้เครื่องช่วยเดิน 
  2.2  บัณฑิตที่มีความพิการทางสายตา
2.3 บัณฑิตที่ตั้งครรภ์ โดยมีอายุครรภ์ ตั้งแต่ ๒๘ สัปดาห์เป็นต้นไป หรือได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่ามีความเสี่ยงภาวะแท้งคุกคาม 
2.4 บัณฑิตที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวทำให้เดินช้า แต่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน หรือรับปริญญาบัตรด้วยมือขวาไม่ได้ หรือได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบัณฑิตพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2560  ดังนี้ 
  1. บัณฑิตที่มีสถานะพิเศษ  ติดต่อ นายกิตติคุณ หุตะมาน โทร. 08-7001-9103
  2. บัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก ติดต่อ นางสาวสุปราณี เสงี่ยมงาม โทร. 08-6880-3946 line ID: taew5463  และนางสาวกชนุช  เจริญผล โทร. 08-5809-3855  line ID: mangpor2515